Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία»

Άρθρο 3 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:
………………………….
13. «Όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος»: κάθε όχημα που έχει ηλικία, τουλάχιστον, τριάντα (30) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του διεθνώς και το οποίο πληροί το σύνολο των νομικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών που έχουν θέσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.), η Διεθνής Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.) και η Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων (Δ.Ο.Π.Ο.) και χαρακτηρίζεται ως τέτοιο αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τις ανωτέρω Διεθνείς Ομοσπονδίες.
14. «Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος»: βεβαίωση που χορηγείται αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο., η οποία χαρακτηρίζει ένα όχημα ηλικίας τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ως ιστορικού ενδιαφέροντος βάσει των οικείων διεθνών κανονισμών και με τις διαδικασίες που αυτοί ορίζουν.
15. «Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος»: πιστοποιητικό που χορηγείται ανά πέντε (5) έτη αποκλειστικά από τους φορείς που εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο., και διά του οποίου βεβαιώνεται η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Άρθρο 26 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος και διαδικασία χαρακτηρισμού του ως ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Αρμόδιες για την καταχώρηση των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη χορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας, δηλαδή άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, ιστορικού ενδιαφέροντος είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
2. Προϋποθέσεις για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν:
α) Το όχημα να έχει προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και να φέρει τη βεβαίωση της παρ. 14 του άρθρου 3, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 15 του άρθρου 3.
β) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου του οχήματος.
γ) Η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλεται τέλος αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α/33824/2683/30.9.2004 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514), την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 2696/1999 (Α’ 57), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) και την υπό στοιχεία 1012568/120β/Τ.&Ε.Φ./10.2.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 365).
4. Από την υποχρέωση απόκτησης κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, τα οποία όμως διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 27 Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 25, μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (ν. 2696/1999, Α’ 57) και το άρθρο 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα.
2. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του μικρού δακτυλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 2696/1999.
3. Εξαιρούνται από τη θέση σε δημόσια κυκλοφορία τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά. Αποκλειστικώς για τα οχήματα αυτά, επιτρέπεται, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., η κατ΄ εξαίρεση θέση σε δημόσια κυκλοφορία μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων που διενεργούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, νομίμως αδειοδοτημένες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., και εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,
αβ. ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του
αγ. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια διοργάνωσής τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.
Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης.
β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:
βα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος,
ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα ιστορικών οχημάτων της επιλογής του,
βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.
Άρθρο 28 Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 33824/2683/2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1514) και πινακίδες κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19800/1982 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών (Β΄455) και την υπ’ αρ. 4700/330/2004 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 192). Εξαιρούνται τα οχήματα ειδικού τύπου, όπως πυροσβεστικά και στρατιωτικά, στα οποία δεν χορηγούνται κρατικά στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Άρθρο 29 Τεχνικός έλεγχος
Καθιερώνεται τεχνικός έλεγχος των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών, που πραγματοποιείται ως εξής:
α) για επιβατηγά οχήματα και φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) που δεν υπερβαίνει τους 3.500 χλγ. και μοτοσικλέτες, κάθε ένα (1) έτος και
β) για φορτηγά με Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μεγαλύτερη των 3.500 χλγ. και λεωφορεία, κάθε δύο (2) έτη.
Άρθρο 30 Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος
Για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησίως, τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος υπέρ του Δημοσίου τα οποία εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), ως εξής:
α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).
β) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ. εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό ευρώ (100,00€).
γ) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ. εκ καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων ευρώ (200,00€).
δ) Για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα ευρώ (50,00€).
ε) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και φορτηγά και λεωφορεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
στ) Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος ειδικού τύπου, όπως, πυροσβεστικά και στρατιωτικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 31 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα
1. Όποιος εκπαιδεύεται χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί Δ.Ε.Ε., υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί αδειών οδήγησης και κυρώσεων.
α. Κάθε υπαίτια πράξη ή παράλειψη, η οποία τελείται με δόλο ή βαριά αμέλεια και συνεπάγεται την παραβίαση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 16, συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της αμελούς ή ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος, σύμφωνα με την περ. κη) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α’ 26) και διώκεται αναλόγως.
β. Όποιος, χωρίς δικαίωμα, αποκτά πρόσβαση, ή όποιος αθέμιτα αντιγράφει, αποτυπώνει, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε τρίτον μέρος ή σύνολο ηλεκτρονικών δεδομένων του άρθρου 16, διώκεται σύμφωνα με τα άρθρα 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95), κατά περίπτωση. Σε περίπτωση θέσης σε δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ν. 2696/1999), επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από αυτόν κυρώσεις.
2. Για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500,00) έως πέντε χιλιάδες (5000,00) ευρώ στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και στους ιδιοκτήτες, κατά περίπτωση, και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας για διάστημα έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής των φορέων της παρ. 13 του άρθρου 3, δεν αναγνωρίζεται η χορηγηθείσα βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας.
3. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων ορίζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3446/2006 (Α’ 49). Ως αρχή επιβολής κυρώσεων στους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 του παρόντος ορίζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το περιεχόμενο της βεβαίωσης χαρακτηρισμού και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος, η διαδικασία διαγραφής του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πριν την καταχώρησή του ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα στοιχεία και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η καταγραφή των αποτελεσμάτων του τεχνικού ελέγχου, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις σχετικές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 28.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη των παραβάσεων και των σχετικών κυρώσεων κατά περίπτωση δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 32.
Άρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις
……………………….
8. Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό, εφόσον είναι παλαιότητας τριάντα (30) ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος. Η παλαιότητα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας διεθνώς του οχήματος.
9. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για τα ανωτέρω οχήματα κάθε πέντε (5) έτη, όπως και για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.
Άρθρο 34 Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
• η υπ’ αρ. 82350/3809/2019 (Β’ 4948) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, εκτός του άρθρου 1 αυτής. (ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ)
• Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος
…………………..
• 2. Οι διατάξεις του Μέρους Γ’ ισχύουν δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευσή του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία αυτή, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία δεν έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη των οχημάτων ειδικού τύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.