ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Νοεμβρίου 2021 - ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ - Αρ. Φύλλου 208

NOMOΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4850

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 33 - Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Για τη δημόσια κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικές αποφάσεις περί εγγράφων κυκλοφορίας οχη- μάτων και περί πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας οχημάτων και ρυμουλκούμενων. 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση απόκτησης των κρατικών στοιχείων κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1, τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία δεν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για την μεταφορά επιβατών και τυγχάνουν υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας. Τα οχήματα του πρώτου εδαφίου δύνανται να κινούνται σε εξαιρετικές περιστάσεις σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 37.

Άρθρο 34 - Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Αρμόδιες για την καταχώριση των οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τη χορήγηση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες) κυκλοφορίας ιστορικού ενδιαφέροντος, είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας. 2. Τα στοιχεία κυκλοφορίας για τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος χορηγούνται ως ακολούθως: α) Για οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απαιτείται: αα) Αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός του οχήματος ως ιστορικού οχήματος, το οποίο έχει χορηγηθεί από τους ορισμένους κατά το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο αρμόδιους για τον χαρακτηρισμό φορείς, αβ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 35, αγ) να έχει διαγραφεί το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. β) Για οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ιστορικού ενδιαφέροντος με τον παρόντα νόμο απαιτείται: βα) Η Βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 12 του άρθρου 3, ββ) να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τεχνικού ελέγ- χου του οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 35, βγ) να έχει διαγραφεί το όχημα από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 3. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου και στο πλαίσιο της εφαρμογής του, βεβαιώσεις εκτελωνισμού, ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης, οικεία τελωνειακά παραστατικά και τιμολόγια που εκδόθηκαν κατά την εισαγωγή ή μεταβίβαση μη ταξινομημένων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, επέχουν θέση τίτλου κυριότητας επ’ αυτών. 4. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος κατά το άρθρο 88 και την παρ. 1 του άρθρου 89 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, καταβάλλεται τέλος αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2753/1999 (Α’ 249), το άρθρο 26 του ν. 2873/2000 (Α’ 285), το άρθρο 27 του ν. 3220/2004 (Α’ 15) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις. 5. Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος της περ. α’ της παρ. 2 χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος δύο (2) έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας κυκλοφορίας, να εφο- διαστούν από τους φορείς χαρακτηρισμού οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος με το πιστοποιητικό συμμόρ- φωσης της παρ. 13 του άρθρου 3 και να το προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που χορήγησε τα στοιχεία κυκλοφορί- ας, προκειμένου να τους χορηγηθεί νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και ημερομηνία λήξης που συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Για τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος αδείας της παρ. 4. 6. Στα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος της περ. β) της παρ. 2 χορηγείται άδεια κυκλοφορίας με διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης αυτής. 7. Για τη διατήρηση των στοιχείων κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος οφεί- λει εγκαίρως, πριν από την λήξη ισχύος της άδειας, να εφοδιάζεται με ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3 και να το προσκομίζει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που χορήγησε αρχικώς τα στοιχεία κυκλοφορίας για την έκδοση νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας με ημερομηνία λήξης που συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Για τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δεν οφείλεται το τέλος αδείας της παρ. 4.

Άρθρο 35 - Τεχνικός έλεγχος 1.

Τα οχήματα και οι μοτοσικλέτες ιστορικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο. 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση σε τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 1, τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33. 10704 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 208/05.11.2021

Άρθρο 36 - Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Για την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος καταβάλλονται, ετησίως, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2, 3, 4 και 7 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), το πρώτο εδάφιο της περ. α’ και την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α’ 242), τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος υπέρ του Δημοσίου ως εξής: α) Για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστο- ρικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως και 999 κ.εκ., κατα- βάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα (50,00) ευρώ, β) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστο- ρικού ενδιαφέροντος με κυβισμό από 1000 κ.εκ. έως και 1999 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους εκατό (100,00) ευρώ, γ) για την κυκλοφορία επιβατηγού αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό άνω των 2000 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους διακοσίων (200,00) ευρώ, δ) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδιαφέροντος με κυβισμό έως 250 κ.εκ., καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους είκοσι πέντε (25,00) ευρώ, ε) για την κυκλοφορία μοτοσυκλέτας ιστορικού ενδια- φέροντος με κυβισμό άνω των 250 κ.εκ. καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος ύψους πενήντα (50,00) ευρώ. 2. Οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος άνω των σαράντα πέντε (45) ετών, καθώς και λεωφορεία ιστορικού ενδιαφέροντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. 3. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, σύμφωνα με την παρ. 1, τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33.

Άρθρο 37 - Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

1. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος, για τα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 34, μετέχουν στη δημόσια κυκλοφορία με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57 [Κ.Ο.Κ.]) και το π.δ. 237/1986 (Α’ 110), περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα. 2. Τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος επιτρέπεται να κυκλοφορούν εντός του μικρού δακτυλίου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 Κ.Ο.Κ.. 3. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ. θέση σε δημόσια κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της παρ. 2 του άρθρου 33, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Για τους σκοπούς συμμετοχής σε νομίμως αδειοδοτημένες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κ.Ο.Κ., διοργανώ- σεις που διενεργούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας από τους Φορείς διοργανώσεων οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, και εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: αα. Νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος, αβ. ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της επιλογής του, αγ. βεβαίωση του διοργανωτή στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνονται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκεια της διοργάνωσης, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για τη μετάβαση στην διοργάνωση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά από τη λήξη της διοργάνωσης. β) Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: βα. Νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος, ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα που χορηγείται από οποιονδήποτε φορέα οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος της επιλογής του, βγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό, από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

Άρθρο 38 - Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα

1. Σε περίπτωση δημόσιας κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος: α. κατά παράβαση των άρθρων 86, 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας(ν. 2696/1999, Α’ 57 [Κ.Ο.Κ.]), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 33 και του άρθρου 35 του παρόντος, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 86 και των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., β. κατά παράβαση του άρθρου 2 του π.δ. 237/1986 (Α’ 110) περί υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων για κάθε οδικό όχημα, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του ιδίου π.δ., γ. κατά παράβαση του ν. 2367/1953 (Α’ 82) περί υποχρεωτικής καταβολής τελών κυκλοφορίας οχήματος, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ιδίου νόμου, καθώς και, πέραν άλλων διοικητικών προστίμων, το αυτοτελές πρόστιμο της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), δ. για το οποίο έχει εκδοθεί πλαστή βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος ή πλαστό πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται οριστικά τα στοιχεία κυκλοφορίας, ε. για το οποίο διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ της πραγματικής ή νομικής κατάστασης του οχήματος και Τεύχος A’ 208/05.11.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10705 της πιστοποιούμενης αποτύπωσης στη βεβαίωση χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, στ. χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας για χρονικό διά- στημα ενός (1) έτους. 2. Σε περίπτωση δημόσιας κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τη μεταφορά επιβατών και τυγχάνει υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 37, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 88 και της παρ. 4 του άρθρου 90 του Κ.Ο.Κ.. 3. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης, κατά την παρ. 7 του άρθρου 34, στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της παρ. 13 του άρθρου 3, για την έκδοση του νέου εντύπου άδειας κυκλοφορίας κα- ταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 4. Ως όργανα ελέγχου των ως άνω παραβάσεων και επιβολής των σχετικών διοικητικών προστίμων και διοικητικών κυρώσεων ορίζονται: α) η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, β) οι Λιμενικές Αρχές, γ) οι Αστυνομικές Αρχές, δ) τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 1 του ν. 3446/ 2006 (Α’ 49) και ε) τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Δήμων Παραμεθόριων Περιοχών του άρθρου 2 του ν. 3446/2006. Οι Τελωνειακές Αρχές επιβάλλουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τις κυρώσεις της παρ. Γ7 του άρθρου 137 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 235), εφόσον συντρέχουν οι όροι εφαρμογής του.

Άρθρο 39 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται οι φορείς χαρακτηρισμού οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 3, όπως υποδεικνύονται από την Δ.Ο.Α., την Δ.Ο.Μ. και την Δ.Ο.Π.Ο.. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για τον χαρακτηρισμό των στρατιωτικών οχημάτων, που έχουν κατασκευασθεί για τη μεταφορά επιβατών και έχουν αξι- οποιηθεί από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ως οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, ο φορέας χαρακτηρισμού και έκδοσης αντίστοιχης βεβαίωσης για τα προαναφερόμενα στρατιωτικά οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 33 σχετικά με τα οχήματα αυτά. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το περιεχόμενο της βεβαίωσης χαρακτηρισμού και του πιστοποιητικού συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, ανάκληση και επαναχορήγηση των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος, η διαδικασία διαγραφής του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πριν από την καταχώρισή του ως οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των άρθρων 34 και 38, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. 4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα στοιχεία και η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, η καταγραφή των αποτελεσμάτων του τεχνικού ελέγχου και κάθε αναγκαίο θέμα για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων αυτών κατά το άρθρο 35. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος του άρθρου 37.

Άρθρο 40 - Καταργούμενη διάταξη

Η υπ’  αρ. 82350/3809/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4948) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος καταργείται, εκτός του άρθρου 1 αυτής περί ειδικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών που χρησιμοποιούνται μόνο για αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας, από την έναρ- ξη ισχύος του Μέρους Γ’ του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 113.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 113 - Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του Μέρους Γ’ αρχίζει δεκαοκτώ (18) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.