Σύμφωνα με τον κώδικα εκδηλώσεων Regularity της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας-FIVA,

τα οχήματα κατατάσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το χρόνο παραγωγής τους.

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A "Ancestor" - Οχήματα από __/__/__ έως 01/01/1905
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B "Veteran"  - Οχήματα από 1/1/1905 έως 31/12/1918
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C "Vintage" - Οχήματα από 1/1/1919 έως 31/12/1930
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D "Post Vintage" - Οχήματα από 1/1/1931 έως 31/12/1945
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ E "Post War" - Οχήματα από 1/1/1946 έως 31/12/1960
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ F "Classic" - Οχήματα από 1/1/1961 έως 31/12/1970
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ G - Οχήματα από 1/1/1971 έως τη συμπλήρωση της 30-ετίας

Ανάλογα με την κατάσταση και το πως έχει γίνει η διατήρηση και αποκατάσταση των οχημάτων,
αυτά προσδιορίζονται σε τύπους και ομάδες αντίστοιχα.